۳ مهر ۱۳۹۵

موسسه رازی تنها مرکز تولید جیره های غذایی استاندارد حیوانات آزمایشگاهی

رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه تنها مرکز تولید غذای استاندارد برای حیوانات آزمایشگاهی است.