۲۷ دی ۱۳۹۴

تصویب خارج از چارچوب حکم مرتبط با زنان در برنامه ششم

در حالی که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از تصویب تبصره‌ای مرتبط با زنان در برنامه ششم توسعه خبر داده است، مدیر امور فرهنگ برنامه ششم توسعه از تصویب چنین حکمی اظهار بی اطلاعی می کند.

۱۵ تیر ۱۳۹۴
مدیر امور فرهنگ و گردشگری سازمان مدیریت 

ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشکیل می‌شود

مدیر امور فرهنگ و گردشگری و ورزش سازمان مدیریت از تشکیل ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در روزهای آینده خبر داد.