۱۳ دی ۱۳۹۴

تقویت جایگاه شوراها و مدیریت شهری در برنامه ششم توسعه/ کار شورا تنها نظارت بر شهرداری نیست

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با تاکید بر تقویت جایگاه شوراها در برنامه ششم توسعه، گفت: هم اکنون شوراهای شهر، شوراهای شهرداری هستند که در تلاشیم در برنامه ششم توسعه، شوراها به نقش واقعی خود یعنی شورای شهر و روستا نزدیک ‌شوند.

۸ دی ۱۳۹۴

احکام برنامه ششم توسعه کشور در جهت تضعیف جایگاه شوراهاست

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: احکام بر نامه ششم توسعه در جهت تضعیف جایگاه شوراها و تفویض اختیارات شوراها به دولت است.