۲۸ آبا ۱۳۹۳
آمار بحث برانگيز ربيعي از تعداد ثروتمندان و فقرا در ايران

وزير كار: ۶ ميليون ميليونر و ۷ ميليون فقير داريم

وزير كار و تعاون از شناسايي ۷ميليون فقير در كشور خبر داده است و پيش بيني كرده است كه جمعيت فقرا در كشور به زودي به ۱۰ميليون نفر نيز برسد.

۲۰ آبا ۱۳۹۳

وعده ایجاد ۹۷هزار شغل صنعتی در ۴ ماه بدون ارائه مستندات ۴۰۰ هزار شغل

در حالی که هنوز حاشیه ایجاد ۴۰۰ هزار فرصت شغلی کمرنگ نشده است و وزارت کار تا کنون هیچ مستنداتی ارائه نکرده است، دولتمردان وعده ایجاد ۹۷ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت تا پایان سال یعنی در مدت ۴ماه را داده اند.