۷ آبا ۱۳۹۴

سامانه‌ دانش فنی و علوم کشاورزی راه‌اندازی می شود

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: نگاه کلی عموم مدیران و کارشناسان باید نگاهی ترویجی باشد.

۲۱ آبا ۱۳۹۳

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب خبر داد:اجرای طرح پایش کود در پنج استان کشور

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: ۱۴۰ برند به صورت داوطلبانه برای ارزیابی تولیدات‌ کودی اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۵۰ مورد گواهی تطابق برچسب دریافت کرده‌اند.