۲۷ مهر ۱۳۹۴

تربیت سیاسی چیست؟ نقش نهاد آموزش و پرورش در تربیت سیاسی چگونه است؟

به گزارش عیارآنلاین،‌کمال انسان  در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی و حیات طیبه  است . این هدف غایی از طریق اهداف زیر قابل دسترس می شود: ۱) اهداف اعتقادی، ۲) اهداف اخلاقی، ۳) اهدف علمی آموزشی ۴) فرهنگی هنری ۵) اهداف اجتماعی، ۶) اهداف زیستی ، ۷) اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی. […]