۲۰ مهر ۱۳۹۴

سهام یک شرکت بزرگ روغن متعلق به عربستان است

خزائی، تولیدکننده روغن: متأسفانه یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید روغن سهامش متعلق به عربستان است/ دولت افراد معتمدتری از همکاران خود را برای ارائه گزارش به وزارت جهاد معرفی کند