۲۷ شهر ۱۳۹۵
سخنگوی کمیسیون انرژی مطرح کرد:

بنزین چند نرخی تخلف و سوء‌استفاده‌های زیادی به دنبال دارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد:‌ چندنرخی بودن بنزین منجر به تخلف و نادیده گرفتن مقررات خواهد شد ضمن این که کنترل از طریق دستگاه نظارتی امکان پذیر نیست.