۱۹ مرد ۱۳۹۴
استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا مطرح کرد

اقتصاد ایران بدون اتخاذ استراتژی محکم و دراز مدت به جایی نمی‌رسد

استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا با ذکر دو نمونه از کشورهای موفق دنیا در زمینه توسعه اقتصادی گفت: هیچکدام بدون استراتژی محکم و دراز مدت به اینجا نرسیده اند و هیچکدام منتظر نشدند که دنیا عادل شود و در آن دنیای عادل خود را نشان دهند.

۳۰ تیر ۱۳۹۴
استاد اقتصاد کلان دانشگاه وایدنر آمریکا 

دولت روحانی با ۱۰۰میلیارد دلار آزادشده چه بکند، چه نکند

استاد اقتصاد کلان دانشگاه وایدنر آمریکا گفت: در اواخر زمستان ۲۰۱۵ حداقل ۱۰۰میلیارد دلار به ذخیره‌های ارزی کشور افزوده می‌شود. دولت روحانی با در دست داشتن این ذخایر چه‌کارهایی را باید در دستور کار بگنجاند و از چه‌کارهایی خودداری کند؟

۱۱ تیر ۱۳۹۴
استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا مطرح کرد

آماده‌خوری سرمایه‌گذاران خارجی و عدم تمایل به ورود در زیربناهای اقتصاد ایران

استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا با تبیین ۱۱ عامل جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: سرمایه گذاران خارجی در زیربناهای اقتصاد ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد و بنابراین اصل کار و دوندگی به عهده خود دولت و ملت ایران خواهد بود.