۱۷ خرد ۱۳۹۶

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: جداسازی وزارتخانه‌ها برای کشور هزینه‌های زیادی دارد

شرایط کنونی نیاز دارد که بدون دست زدن به ماهیت ادغام‌های صورت‌گرفته، وزیری شایسته بر راس وزارتخانه‌های ادغامی منصوب شود تا درقالب فعلی تصمیم‌های درست و اصولی برای زیرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اینکه دوباره جداسازی صورت بگیرد.

۱۷ خرد ۱۳۹۶
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت اصلاحات:

جداسازی وزارتخانه‌ها برای کشور هزینه‌های زیادی دارد

شرایط کنونی نیاز دارد که بدون دست زدن به ماهیت ادغام‌های صورت‌گرفته، وزیری شایسته بر راس وزارتخانه‌های ادغامی منصوب شود تا درقالب فعلی تصمیم‌های درست و اصولی برای زیرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اینکه دوباره جداسازی صورت بگیرد.