۲۵ آذر ۱۳۹۴

برنامه ششم توسعه امکان حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم می کند

رئیسان اتاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون در نشستی مشترک اعلام کردند: پیش نویس ششمین برنامه توسعه کشور در مقایسه با برنامه های قبلی شرایط بهتری دارد و امکان حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بطور ملموس در آن دیده شده است.