۲۳ شهریور ۱۳۹۵
نماینده مجلس:

تغییر و تحولات صورت‌گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان تخصصی نیست

مقصودی، نماینده مجلس با انتقاد از اقدام جدید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر و تحول در هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: وزیر آموزش و پرورش طی دو جلسه، نشستی را با اعضای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار کرد که در آن جلسه، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان و تغییر در هیأت امنای این صندوق جزو دستور کار بود.

۲۲ شهریور ۱۳۹۵

سایه ابهام بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان

گزارش//مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشت تا با فعالیت‌های اقتصادی نظیر اداره شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد اما عملکرد این صندوق سال‌هاست مورد انتقاد است.