۱۵ شهر ۱۳۹۴
مدیرعامل شهر جدید پردیس

مسکن مهر پردیس دیگر افزایش قیمت نخواهد داشت

مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه دستورالعمل شماره ۳ آخرین مرحله از افزایش قیمت مسکن مهر بوده و دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن مهر نخواهیم بود گفت: مشکل آب شرب فاز ۳ مسکن مهر پردیس را برطرف کردیم.

۱۵ شهر ۱۳۹۴
مدیرعامل شهر جدید پردیس :

مسکن مهر پردیس دیگر افزایش قیمت نخواهد داشت

مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه دستورالعمل شماره ۳ آخرین مرحله از افزایش قیمت مسکن مهر بوده و دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن مهر نخواهیم بود گفت: مشکل آب شرب فاز ۳ مسکن مهر پردیس را برطرف کردیم.