۱۵ مرد ۱۳۹۴
رئیس سازمان امور مالیاتی تهران:

۵۰درصد فرار مالیاتی در تهران است

رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران با اعلام اینکه بیشتر از نصف فرار مالیاتی در تهران رخ می دهد، گفت: اداره کل حسابداری در سازمان مالیاتی تهران برای جلوگیری از فرار مالیاتی تشکیل می شود.

۱۷ خرد ۱۳۹۴
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر داد

معافیت‌های جدید مالیاتی برای تولید

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران از طرح های متعدد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت: مهمترین این طرح ها استقرار طرح جامع امور مالیاتی است.

۲ ارد ۱۳۹۴
رئیس امور مالیاتی شهر تهران خبر داد

نیمی از فرار مالیاتی کشور در تهران است

رئیس امور مالیاتی شهر تهران با بیان اینکه نیمی از فرار مالیاتی کشور در تهران است از درآمد بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومانی مالیاتی تهران در سال گذشته خبر داد.