۱۸ آذر ۱۳۹۴

زیان فرسایش خاک دو برابر درآمد نفتی کشور است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: زیان فرسایش خاک به اقتصاد کشور دو برابر درآمد نفتی است.