۲ بهم ۱۳۹۵

تحصیل قریب ۱۴۰هزار دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان کشور

شجاعی، رئیس مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش: قریب به ۱۴۰ هزار دانش آموز دختر و پسر در دوره های اول و دوم متوسطه در ۶۷۰ مدرسه استعدادهای درخشان تحصیل میکنند. در حال حاضر ۱٫۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول و ۲٫۳ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم در مدارس استعداد های درخشان کشور مشغول تحصیل می باشند. شناسایی وهدایت استعداد های درخشان، توانمند سازی آنان در جامعه از مهم ترین اهداف مدارس سمپاد است.

۲۲ آبا ۱۳۹۵

ضرورت رعایت استانداردهای لازم برای ورود دانش آموزان به مدارس استعدادهای درخشان

شجاعی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان: رعایت استانداردهای لازم برای مدارس استعدادهای درخشان لازم و ضروری است. باهدف جلوگیری از گسترش بی رویه مدارس استعدادهای درخشان در استان های کشور شرایط خاصی برای جذب دانش آموزان با آمار محدود همه ساله برنامه ریزی می شود. شرایط برای دانش آموزان درحال تحصیل تسهیل شده و بخشنامه های گذشته به گونه ای تغییر کرده تا منجر به خروج دانش آموزان نشود.