۴ آذر ۱۳۹۴

بخش قابل توجهی از اساتید تفکر راهبردی ندارند

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در برنامه «گفت‌وگوی علمی» رادیو گفت‌وگو، گفت: بخش قابل توجهی از اساتید خیلی تفکر راهبردی که اجزاء یک مسئله را مشخص کنند ندارند، حتی کسانی که دید کلان دارند نیز نمی توانند وارد اجرائیات آن شوند و برای دیگران فضاسازی می کنند تا آنها وارد این موضوع شوند.