۱۱ آبا ۱۳۹۳

تعیین نرخ کف ۱۳ سنتی برای خوراک پتروشیمی مانع تضییع حقوق ملت می‌شود

چرا قانونگذار در نرخگذاری جدید خوراک واحدهای پتروشیمی گازی، خود را مقید به حداقل نرخ بازگشت سرمایه کرده اما برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت، نرخ حداقلی برای میزان خوراک پتروشیمی های گازی در نظر نگرفته است؟

۱۸ شهر ۱۳۹۳

الزامات استفاده از توان بخش غیردولتی در جمع آوری گازهای همراه نفت

تحقق هدف جلوگیری از سوزانده شدن حجم گازهای همراه نفت با استفاده از توان بخش غیر دولتی، نیازمند تدوین و تعیین الزامات اساسی مانند تعیین قیمت این گازها برای دوره میان مدت، پیش بینی فرآیند رسیدگی و بررسی طرح های متقاضیان، تعیین محصول مورد نیاز از سوی وزارت نفت و مشخص بودن نحوه بازگشت سرمایه است.