۲۵ مهر ۱۳۹۵

۷۲ درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است

درحالیکه شرکت های دانش بنیان صنعتی به لحاظ تعداد، ۷ درصد کل شرکتهای دانش بنیان کشور را تشکیل می دهند ۷۲ درصد از کل فروش دانش بنیان را دراختیار دارند.

۱۰ خرد ۱۳۹۵

شرکت های دانش بنیان صنعتی کشور ظرف یک سال سه برابر شده است

رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد سه برابری شرکت های دانش بنیان صنعتی کشور در سال ۹۴ خبر داد.

۱۰ خرد ۱۳۹۵

شرکت های دانش بنیان صنعتی کشور ظرف یک سال سه برابر شده است

رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد سه برابری شرکت های دانش بنیان صنعتی کشور در سال ۹۴ خبر داد.

۱۴ آبا ۱۳۹۴

انجام پروژه مشترک آنکتاد با ایران به منظور پایش علم و فن آوری

در نشست مشترک نمایندگان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ( unctad آنکتاد ) و مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، نظام نوآوری و ساختارهای مرتبط با علم و فن آوری در صنعت کشور و همچنین انجام پروژه مشترک فی ما بین بررسی شد.