۲۸ مهر ۱۳۹۴
در معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی صورت گرفت

برنامه ملی آینده‌نگاری ، در قالب طرح های ملی آینده نگاری اجرا خواهد شد

با حضور مدیر و دبیر برنامه ملی آینده‌نگاری و بیش از ۲۰ نماینده از نهادهای مجری این برنامه ملی، نشست بررسی شیوه‌نامه اجرای برنامه برگزار و راهبردهای اجرای برنامه ملی آینده نگاری تشریح شد.