۸ بهم ۱۳۹۳

آیا انتصاب‌های جدید چالش مسکن مهر پردیس و پرند را رفع می‌کند؟

در حالی پروژه‌های مسکن مهر وضعیت چندان مناسبی ندارند که معاون وزیر راه با هدف رفع چالش‌های مسکن مهر پردیس و پرند ۲ حکم را امضا کرده است، اما آیا با این اقدام چالش‌های مدنظر برطرف می‌شود؟

۸ بهم ۱۳۹۳

آیا انتصاب‌های جدید چالش مسکن مهر پردیس و پرند را رفع می‌کند؟

در حالی پروژه‌های مسکن مهر وضعیت چندان مناسبی ندارند که معاون وزیر راه با هدف رفع چالش‌های مسکن مهر پردیس و پرند ۲ حکم را امضا کرده است، اما آیا با این اقدام چالش‌های مدنظر برطرف می‌شود؟