۱۴ خرد ۱۳۹۶
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

سند ۲۰۳۰ «تضعیف نهاد خانواده» را هدف گرفته است

علم الهدی ضمن تأکید بر این که سند ۲۰۳۰ نظام خانواده را تضعیف میکند، گفت: سند ۲۰۳۰ که حاصل همه اسناد بین‌المللی بوده همانند تیری است که به سمت خانواده شلیک می‌شود.