۲۰ شهر ۱۳۹۴
معاون سازمان نوسازی معادن:

۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی در ایران وجود دارد

معاون معادن و اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخییر معدنی در کشور وجود دارد.

۲۰ شهر ۱۳۹۴
معاون سازمان نوسازی معادن:

۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی در ایران وجود دارد

معاون معادن و اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخییر معدنی در کشور وجود دارد.

۱۹ شهر ۱۳۹۴

طرح اکتشاف معدن در ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع در کشور اجرا شد

معاون معادن و اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از عرصه های کشور زیر پوشش طرحهای اکتشاف معدن رفت.