۸ آذر ۱۳۹۴
مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اعلام کرد

جزئیاتی از قراردادهای جدید صنعت نفت/سهیم بودن پیمانکار در نوسانات قیمت

مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اعلام کرد: هرگونه تاخیر در بازپرداختهای نفتی در صورتی که باعث آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می شود.

۸ آذر ۱۳۹۴
مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی:

پیمانکاران در سود و زیان ناشی از نوسانات قیمت نفت سهیم هستند

مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اعلام کرد: در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم است.

۲۱ مهر ۱۳۹۴
در دومین همایش ملی حقوق انرژی مطرح شد

١٢۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه صنعت نفت در برنامه ششم توسعه

براساس برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، توسعه صنعت نفت در این برنامه به ١٢۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.