۲۸ مهر ۱۳۹۴

گزارش چهارمین هم‌اندیشی با موضوع «خدمات متقابل شرکت های دانش بنیان و دیپلماسی علم و فناوری»

چهارمین هم اندیشی از سلسله جلسات « دیپلماسی علم و فناوری» توسط گروه مطالعات دیپلماسی ایران برگزار شد.