۱۵ آذر ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اجرای طرح تحول از اختیارات وزارت بهداشت است، قانون جدید نمی خواهد

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اینکه گفته می شود طرح تحول سلامت، مبنای قانونی ندارد، حرف درستی نیست، چون اجرای طرح تحول سلامت از جمله اختیارات وزارت بهداشت است و در این راستا نیاز به تصویب قانونی تازه، نبوده و نیست.

۱۳ آذر ۱۳۹۵
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تجمیع بیمه‌ها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان می‌شود

خالقی، دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: تجمیع بیمه ها باعث صرفه جویی در هزینه های درمان و هماهنگی سازمان های بیمه گر می شود، در کشور ما چندین نوع بیمه درمانی وجود دارد، اما اگر به تجربیات کشورهای دیگر مراجعه کنیم می بینیم که تجمیع بیمه ها ، طرح موفقی بوده و باعث صرفه جویی در هزینه های درمانی شده است.

۱۲ آبان ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت:

با اجرای طرح بیمه سلامت، در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان: بر اساس تحقیقات صورت گرفته چون نمونه هایی که وجود دارد، این طرح بیمه سلامت موفق بوده است و در هزینه ها صرفه جویی زیادی شده است.