۱۵ دی ۱۳۹۵

دولت مکلف به اجرای طرح پزشک خانواده در کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بررسی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجرای طرح پزشک خانواده در کشور کردند.