۵ آذر ۱۳۹۵

افزایش نقدینگی عمدتا به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک ها بوده است

گزارش/ آنچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده و منتج به افزایش رشد نقدینگی شده ، عمدتا به افزایش بدهی دولت به بانک ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبط می شود./ در شرایط رکودی فعلی که تمام فعالان اقتصادی از کمبود منابع مالی در تنگنا هستند، نقدینگی افزایش یافته مشخص نیست در کجا مورد استفاده قرار گرفته است.

۵ مهر ۱۳۹۵

تبعات رقابت بانک‌ها در ایران

مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید از زمانی که بانک های خصوصی در کشور شکل گرفتند رقابت بسیار شدید و وحشیانه ای میان بانک ها برای سودجویی و سوداگری شکل گرفته است.

۴ دی ۱۳۹۴

نظام تدبیر در برنامه ششم توسعه بازبینی و اصلاح شود

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازبینی و اصلاح نظام تدبیر باید در برنامه ششم توسعه انجام شود که خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین راستا اقدام می کند.