۲۰ شهر ۱۳۹۴

لزوم طراحی نظام جامع هدایت تحصیلی در تمام دوره ها

معاون آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش از لزوم طراحی نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی در تمام دوره های آموزش عمومی خبر داد.

۱۹ شهر ۱۳۹۴

لزوم طراحی نظام جامع هدایت تحصیلی در تمام دوره ها

معاون آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش از لزوم طراحی نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی در تمام دوره های آموزش عمومی خبر داد.