۲۵ آذر ۱۳۹۴

در برنامه توسعه ششم که تهیه شده سهم کارگران در منابع ملی دیده نشده است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هرگونه تغییری در شرایط بازنشستگی خلاف عهد و پیمانی است که بین کارگران و سازمان تامین اجتماعی بسته شده است و در نظر نگرفتن این عهد و پیمان خلاف شرع و نص صریح قرآن است.