۷ مرد ۱۳۹۴

احتمال حفظ قیمت کنونی CNG و ادامه عرضه آن با نرخ ۵٠٠ تومان

واکنش مصرف کنندگان گازطبیعی فشرده (سی ان جی) به کاهش قیمت این سوخت پاک، می تواند عامل موثری در تصممیم گیری برای ادامه عرضه سی ان جی به قیمت کنونی ( هر کیلو ۵٠٠ تومان) باشد.

۶ مهر ۱۳۹۳
نسبت به برنامه پنجم توسعه

صرفه جویی روزانه ١٨ میلیون لیتر بنزین با CNG/ ٩٠ درصد تهعدات بخش CNG محقق شد

با فعالیت نزدیک به ٢٢٤٠ باب جایگاه عرضه گازطبیعی فشرده در سراسر کشور، ٩٠ درصد تعهدهای پیش بینی شده این بخش در برنامه پنجم توسعه، محقق شده است.