۲۴ آذر ۱۳۹۴
محمود زاده مطرح کرد

لزوم تغییر نگاه از پژوهش محوری به سمت پژوهشگر محوری

رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه تغییر نگاه از پژوهش محوری به سمت پژوهشگر محوری را مورد تأکید قرار داد و گفت: پژوهشگاه ها به عنوان راهبران پژوهش درکشور نقش کلیدی در توسعه علمی کشور و توریج گفتمان پژوهش محوری بر عهده دارند

۲۶ آبا ۱۳۹۴
رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه مطرح کرد

ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی به منظور صادرات پژوهش محور

رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه بر ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی کشور به منظور صادرات بر مبنای دانش و پژوهش تاکید کرد.