۳۰ تیر ۱۳۹۴

پیش بینی نصف شدن مصرف سوخت بخش حمل و نقل با اجرای طرح پیمایش

مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص اجرای طرح سهمیه بندی سوخت دیزلی بر اساس پیمایش اظهار داشت: متاسفانه در ناوگان حمل و نقل دیزلی اصراف و سوء مصرف جدی سوخت از سوی فعالان این حوزه نگرانی هایی را برای مسئولین بوجود آورد و متعاقبا بحث سهمیه بندی سوخت دیزل بر اساس پیمایش مطرح شد. به جرات می توان گفت با اعمال سهمیه ها بر اساس پیمایش مصرف سوخت دیزل به میزان نصف کاهش خواهد یافت.

۲۴ ارد ۱۳۹۴

سوخت ناوگان حمل ونقل مسافری و باری درونشهری از خرداد بر اساس عملکرد ارائه می شود

مدیرکل دفتر هماهنگی حمل و نقل عمومی وترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ارائه سوخت ناوگان حمل ونقل مسافری و باری درونشهری از ابتدای خردادسال جاری بر اساس عملکرد خبر داد.