۲۴ آبا ۱۳۹۴

آشنایی دانش‌آموختگان برتر با نیازها و چالش‌های مراکز صنعتی بزرگ در قالب بازدیدهای علمی-فرهنگی بنیاد

دکتر الستی از برگزاری بازدیدهای تخصصی برای نخبگان و دانش‌آموختگان‌برتر خبر داد و گفت: در این بازدیدها مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ، نیازهای خود را پس از شناسایی و احصا، به نخبگان و مستعدان‌برتر حوزه‌های مربوط معرفی می‌کنند.