۲۴ آبا ۱۳۹۵
عضو شورای شهر تهران:

تعطیلی مدارس بی برنامه‌ترین اقدام برای کاهش آلودگی هواست

شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران : تعطیل کردن مدارس برای کاهش آلودگی هوا بی برنامه ترین کارهاست.

۱۰ دی ۱۳۹۴

برنامه ششم توسعه و کاهش نقش مردم و شوراها

عضو شورای شهر در خصوص کاهش اختیارات شوراها با توجه به مندرجات برنامه ششم توسعه گفت: احکام بر نامه ششم توسعه در جهت کاهش اختیارات شوراها و واگذاری بخشی از مسئولیت این بخش به دولت است.