۱۴ شهر ۱۳۹۶
در صحن شورا مطرح شد:

برای ارزیابی برنامه پنج ساله دوم و تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران فرصتی یک ماه به مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران داده شد

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در راستای بررسی های بیشتر ارائه گزارش نقد و ارزیابی برنامه پنج ساله دوم و روند تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یک ماه به تعویق افتاد.

۱۱ شهر ۱۳۹۶
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران:

کمیته ایمنی در کمیسیون عمران شورای شهر تهران تشکیل خواهد شد

نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک وعمران شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش از ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته ایمنی در کمیسیون عمران وحمل ونقل شورای شهر خبر داد.