۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی كردستان خبر داد:

سالانه ۱۵۰ دستاورد تحقیقاتی کشاورزی عاید کشور می شود

زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سالانه ۱۵۰ دستاورد تحقیقاتی در سازمان داریم و تولید حدود ۱۰۰درصدی داروهای دامی، ۵۰ درصد داروهای طیور و عمده واکسن های انسانی و همچنین تولید شش هزار و ۵۰۰ هسته بذر نیز از دستاوردهای شاخص سازمان به شمار می رود. با اجرای قانون هیات امنایی شدن سازمان درصدی از پرداختی های پرسنل لازم است از درآمدهای مراکز تأمین شود؛ زیرا در زمینه تأمین منابع مالی چاره ای جز این نیست، دولت بخشی از هزینه ها و پرداختی های سازمان را تقبل می کند و مجبوریم مابقی هزینه ها را از طریق اقدامات و کوشش های بیشتر در خصوص درآمد زایی انجام دهیم .

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

هشدار رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور نسبت به چالش نبود کشاورز در آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی متوسط سن کشاورزان کشور را ۵۳ سال اعلام کرد و گفت: اگر نتوانیم سازمان کشاورزان آینده را تشکیل بدهیم ، در آینده نزدیک با چالش نبود کشاورز مواجه خواهیم شد.