۱۷ بهمن ۱۳۹۵

هشدار رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور نسبت به چالش نبود کشاورز در آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی متوسط سن کشاورزان کشور را ۵۳ سال اعلام کرد و گفت: اگر نتوانیم سازمان کشاورزان آینده را تشکیل بدهیم ، در آینده نزدیک با چالش نبود کشاورز مواجه خواهیم شد.