۱۷ ارد ۱۳۹۷
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق:

خاموشی‌های برق در راه است

مطهری: چند سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفه برق افزایش یافته اما به هیچ وجه این افزایش قیمت‌ها تأثیری بر پرداخت مطالبات از سوی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی نداشته است، اگر چه معتقد هستیم تعرفه برق باید افزایش یابد و به قیمت تمام شده نزدیک شود اما این افزایش قیمت‌ها هیچ مزیتی در بهبود شرایط شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق ندارد.

۱۸ مرد ۱۳۹۵
عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق:

جذب سرمایه خارجی بدون استفاده از توان داخلی در تضاد با اقتصاد مقاومتی است

معاون توسعه سرمایه گذاری بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا گفت: استفاده از سرمایه خارجی در مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست؛ اما استفاده از سرمایه خارجی بدون استفاده از توان داخلی برای ساخت نیروگاه در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.