۱۹ مرداد ۱۳۹۵
عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق:

جذب سرمایه خارجی بدون استفاده از توان داخلی در تضاد با اقتصاد مقاومتی است

معاون توسعه سرمایه گذاری بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا گفت: استفاده از سرمایه خارجی در مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست؛ اما استفاده از سرمایه خارجی بدون استفاده از توان داخلی برای ساخت نیروگاه در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.