۶ آذر ۱۳۹۵
نماینده مجلس:

باید در کتب درسی دانش آموزان به فرهنگ وقف پرداخته شود

قاضی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی: آموزش و پرورش می‌تواند نقش بسزایی را در اشاعه فرهنگ وقف در جامعه ایفا کند. باید در کتب درسی دانش آموزان به فرهنگ وقف به طور کامل پرداخته شود. آموزش و پرورش می‌تواند بطور بنیادی فرهنگ وقف را در بین دانش آموزان اشاعه دهد.