۲۷ مرد ۱۳۹۴

صادرات ۱۵۰ هزار تن مرغ و تخم‌مرغ

مدیرکل بهبود تغذیه و جایگاه دام وزرات جهاد کشاورزی گفت: امسال ۱۵۰ هزار تن مرغ و تخم‌مرغ و۵۵۰ هزار تن لبنیات صادر شد.

۱۹ مرد ۱۳۹۴
پدر IVF در ایران در جدیدترین کتابش آورده است

ماجرای IVF ایرانی و ۳،۵ میلیون نوزادی که با این روش بدنیا آمدند

پدر IVF در ایران با هدف تشریح روند پایه گذاری روش بارداری آزمایشگاهی در کشور در کتاب بنیان IVF در ایران، ماجرای نخستین IVF در کشور و چگونگی تولد بیش از ۳،۵ میلیون نوزاد در سراسر جهان با این روش به دنیا را آورده است.