۱۴ آذر ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تامین منابع پایدار در حوزه سلامت هستند

سروش، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تامین منابع پایدار در حوزه سلامت هستند، اگر طرح تحول سلامت نیازمند تغییر باشد لازم است این تغییرات در برنامه ششم لحاظ شود.