ممنوعیت پیشنهاد طرح و پروژه‌های عمرانی جدید در سال ۹۹ + سند

بر اساس ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پیشنهاد طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید ممنوع شد.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس ماده ۲۰ ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیشنهاد طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای جدید ممنوع است.

همچنین در ماده ۲۱  این مصوبه آمده است، ساماندهی و اولویت بندی طرحها براساس چارچوبهای مشخص ابلاغی سازمان برنامه توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری انجام می‌شود و نهایتاً می‌بایست طرحها در ۶ گروه کلی زیر دسته‌بندی شوند.

۱.طرحهایی که در سال ۹۹ خاتمه می‌یابند به همراه اولویت بندی
۲. طرحهای اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و  سفرهای ریاست جمهوری به همراه لویت بندی
۳.طرحهای  قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات آنها

۴. طرحهای تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک ۵.طرحهای دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند  ۶. طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ اعتباری به آنها اختصاص نمی‌یابد توسط دستگاه مجری دسته بندی و با تائید دستگاه سیاست‌گذار به سازمان اعلام شوند.

بودجه ایران ,

منبع:تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: