شفافیت، سدی در برابر فرار مالیاتی

مالیات

در سازوکار فعلی، مالیات به طور تمام و کمال از دهک‌های پایین گرفته میشود اما طبقات و اقشار ثروتمند جامعه همچون پزشکان و وکلا از دادن مالیات امتناع می‌کنند. اولین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی افراد و مشاغل خاص برای رصد اطلاعات مالی کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، اعمال تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت را با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو کرده است. راهکار‌ دولت برای جبران کسری بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق و خلق پول است. اجرای این راهکارها در واقع بیرون آمدن از چاله و افتادن در چاه است و ایجاد شوک‌های تورمی در آینده‌ای نه چندان دور را در پی دارد. کارشناسان معتقدند راهکار اصلی برای جبران کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

آمارها حاکی است که میزان فرار مالیاتی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد که میتواند راهکار مناسبی برای تامین بودجه باشد. در سازوکار فعلی، مالیات به طور تمام و کمال از دهک‌های پایین گرفته می‎شود اما طبقات و اقشار ثروتمند جامعه همچون پزشکان و وکلا از دادن مالیات امتناع می‌کنند. اولین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی افراد و مشاغل خاص برای رصد اطلاعات مالی کشور است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: