۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۱

رد دوباره شکایت «کانون وکلا» از «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»

شکایت «کانون وکلا» از «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد.

به گزارش عیارآنلاین، جزئیات این شکایت و صدور رای را در زیر می‌خوانید:

موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۹۷/۱/۲۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ رأی:

دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۲۲۱ – ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸

*شماره پرونده:هـ ع/ ۹۷/۱۸۸۰ – ۹۷/۱۳۶۹ – ۹۷/۱۴۷۳ – ۹۷/۱۳۲۷ شماره دادنامه: ۲۲۱- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸

شاکیان : کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان نادر دیو سالار و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم آرزو پرهیزگار و آقای علی نصیری درونکلا و آقای حمیدرضا سعیدی

طرف شکایت: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:

در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ – ۱۵/۲/۹۷ هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه : ( ۳- به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هـیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. ) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: