۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۵

۱۱۰۰ محله اسکان غیررسمی با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر وجود دارد

طرح اقدام ملی

دومین نشست مشترک روسای کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر برنامه های سال ۱۳۹۸ کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه ۱۱۰۰ محله اسکان غیررسمی با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر وجود دارد، افزود: تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی به منظور ساماندهی این سکونتگاه ها بسیج شده اند. البته موضوع مهاجرت فی النفسه منفی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح منابع و امکانات در مبداء و مقصد مهاجرین و همچنین عدم برنامه ریزی در خصوص جابجایی های جمعیتی مشکل اصلی نظام اسکان است.

سید محمد پژمان ضمن انتقاد از عدم وجود نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه از جابجایی های جمعیتی و محل کار و فعالیت مهاجرین خواستار تعیین مرجع و نهادی رسمی به منظور پایش و رصد جابجایی های جمعیتی شد.

او  پایه و اساس اتفاقات در محدوده های اسکان غیررسمی را موضوع زمین و تفکیک غیرقانونی و غیررسمی اراضی به صورت قولنامه ای دانست و خواستار تعیین تکلیف اسناد قولنامه ای و ممانعت از استفاده از اسناد قولنامه ای در خرید و فروش اراضی از طریق قوه قضائیه شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین خواستار اختیار بیشتر به شهرداری ها در خصوص موضوع ماده ۱۰۰ و مدیریت ساخت و سازها در محدوده شهرها شد.

پژمان با توجه به مباحث طرح شده توسط رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد، از سایر کارگروه ها درخواست کرد در اقدامی مشابه نسبت به تهیه و تدوین برنامه ها و اولویت های هر کارگروه در سال ۱۳۹۸ اقدام کنند تا ضمن بررسی و جمع بندی برنامه ها در دستور کار ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار گیرد.

در ادامه علوی مقدم، معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هدف از این جلسه را بهره برداری از ظرفیت های موجود کارگروه ها در سطح ملی و سطح استانی و نقش مشورتی و فکری آنها برای ستاد ملی دانست.

در بخش دیگری از این نشست، ساوری، رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری گزارش عملکرد کارگروه در سال ۱۳۹۷ و برنامه عملیاتی کارگروه در سال ۱۳۹۸ را ارائه کرد.

وی راهبردهای اصلی کارگروه را در دو بخش اقدامات در مبدا و مقصد عنوان کرد و افزود: در راهبرد اول اقدامات کارگروه در سه گروه مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، حرفه آموزی و توسعه صنایع دستی، بومی و گردشگری (اکوکمپ و …) متمرکز شده است. در راهبرد دوم اقدامات کارگروه شامل تمرکز و اولویت بخشی به پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و رفع تصرف از اراضی و انفال عمومی، پیگیری اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر)، پیگیری اجرای طرح کمربند سبز شهری. محدودسازی عوامل و عناصر دخیل در پدیده تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی (زمین خواری) با تمرکز بر مشاورین املاک غیرقانونی و تشدید کنترل و نظارت بر آنها تدوین شده است.

ساوری همچنین تکمیل و به روزرسانی دستورالعمل اجرایی شماره ۱ نحوه فعالیت کارگروه های استانی و تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شماره ۲ با تمرکز بر اقدامات توانمندسازی جامعه روستایی در خطر تخریب و مهاجرت های دسته جمعی و پیگیری اجرای بند۶ مصوبات جلسه ۱۱۶ شورای اجتماعی کشور درخصوص انتخاب ۳۱ شهرستان (در هراستان، یک شهرستان) به عنوان نقطه حاد و بحرانی، به منظور تخصیص منابع و هدایت برنامه های دستگاه های عضو شورای اجتماعی به سمت این شهرستان ها را از دیگر برنامه های کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در سال ۱۳۹۸ دانست.

در پایان مقرر شد، رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری ظرف مدت ۷۲ ساعت کاری برنامه های اولویت دار سال جاری خود را در حوزه پیشگیری به صورت جزئی و عملیاتی با تعیین نقش و سهم هر دستگاه، زمان اجرا، بودجه مورد نیاز تدوین و به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارسال کند تا نسخه ای از آن در اختیار سایر کارگروه ها به منظور بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

همچنین سایر کارگروه ها در اقدامی مشابه نسبت به تهیه و تدوین برنامه ها و اولویت های هر کارگروه در سال ۱۳۹۸ اقدام کنند تا ضمن بررسی و جمع بندی برنامه ها در جلسات بعدی در دستور کار جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار گیرد.

دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری بر حسن اجرای برنامه ها و اولویت های مصوب نظارت عالیه را به عمل آورد و گزارش فعالیت های کارگروه ها و اجرای برنامه ها را مستمراً به ستاد ملی ارائه کند.

منبع:شرکت بازآفرینی شهری ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: