تجربه کشورهای موفق صنعتی در ادغام صنعت و تجارت

  در این کشورها سیاست‌گذاری صنعتی و بازرگانی در یک نهاد نقش موثری در پیشرفت آن‌ها داشته است.

 

در این کشورها سیاست‌گذاری صنعتی و بازرگانی در یک نهاد نقش موثری در پیشرفت آن‌ها داشته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: