اولین جلسه توجیهی تسهیلگران امور آموزش سمن‌ها توسط اداره‌کل هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده تشکیل شد

اولین جلسات توجیهی تسهیل گران امور آموزش سازمان های مردم نهاد توسط اداره کل هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تشکیل شد.

به گزارش عیارآنلاین، این جلسات با هدف اجرای بهینه ۸ نشست منطقه ای برای استخراج طرح های اجتماع محور برگزار می شود.

این معاونت در سال جاری، در نظر دارد برنامه های آموزشی هدفمندی را بر اساس نتایج حاصل از تجربه های ارزشمند همکاری با سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده طی سال های گذشته اجرا کند.

این اقدام بر اساس نتایج طرح نیازسنجی آموزشی تشکل های اجتماعی، نتایج حاصل از نشست ارزیابی همکاری های دولت و جامعه مدنی در حوزه زنان و خانواده و همچنین ارزیابی نشست های منطقه ای قبلی صورت می گیرد.

تصاویر مربوط به نشست اداره کل هماهنگی معاونت با گروه های تسهیلگری و بحث در مورد چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب نشست های منطقه ای است.

از جمله جلسات توجیهی مربوطه، نشست با مسئولین وزارت کشور، همچنین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بوده است.

منبع: معاونت زنان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: