سن ازدواج در چهار دهه ۳ سال و ۳ ماه افزایش یافت

مرکز آمار بر اساس تحلیل داده های سرشماری سراسری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که در چهار دهه گذشته سن ازدواج زنان و مردان به طور میانگین سه سال و سه ماه افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، هشتمین سرشماری سراسری کشور در سال ۱۳۹۵ خورشیدی انجام شد؛ بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره داده های آخرین سالنامه آماری ۱۳۹۵ نشان می دهد، فاصله میانگین سن در اولین ازدواج مردان نسبت به زنان در کل کشور چهار سال و چهار ماه بیشتر است که این فاصله نسبت به سال ۱۳۵۵ تغییر معنی‌داری ندارد.
سال ۱۳۹۵ میانگین سن در اولین ازدواج مردان ۲۷.۴ سال و زنان ٢٣ سال در کل کشور محاسبه شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۵۵برای مردان ۲۴.۱ و زنان ۱۹.۷ سال بود؛ به عبارتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۵۵ مردان و زنان به طور متوسط سه سال و سه ماه دیرتر ازدواج کرده‌اند.
میانگین فاصله سنی مردان شهری در اولین ازدواج، نسبت به مردان روستایی در سال ۱۳۵۵ برابر ۲.۳ سال بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۱.۳ کاهش یافته است.

** رشد بیشتر افزایش سن ازدواج در روستاها در مقایسه با مناطق شهری
در سال ۱۳۹۵ میانگین سن مردان شهری در اولین ازدواج، ۲۷.۸ سال و میانگین سن مردان روستایی ۲۶.۵ سال بود در حالی که در سال ۱۳۵۵میانگین سن در نخستین ازدواج مردان شهری ۲۵.۱ و روستایی ۲۲.۷ سال بوده است.
بنابراین در مناطق شهری سن ازدواج مردان ۲.۷ سال و در روستا ۳.۸ سال اضافه شده به عبارتی به سن ازدواج مردان روستایی نسبت به مردان شهری در سال ۱۳۹۵در مقایسه با سال ۱۳۵۵ یکسال و یک ماه بیشتر اضافه شده است.
میانگین سنی زنان شهری در نخستین ازدواج در سال ۱۳۵۵ برابر ۲۰.۲ سال و زنان روستایی ۱۹.۱ سال بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۲۳.۴ در زنان شهری و ٢٢ سال در زنان روستایی تغییر یافته است.
همچنین میانگین سنی در اولین ازدواج زنان شهری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۵۵، سه سال و ٢ ماه و در زنان ساکن روستا ٢ سال و ۹ ماه اضافه شده است.
بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام شد که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که در سال ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت امسال، ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ مورد ازدواج و ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ واقعه طلاق ثبت شده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد علاوه بر ایران، سن ازدواج در دنیا بالا رفته است و از حدود ۲۳ سال برای زنان در سال ۱۹۷۰ به بالای ۲۵ سال و از حدود ۲۷ سال برای مردان در ۱۹۷۰ به بالای ۳۱ سال در سال‌های اخیر رسیده است. این آمار در کشورهای مختلف تا ۱۰سال هم اختلاف دارد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: