رئیس انجمن اورولوژی ایران:

نیمی از مشکلات ناباروری مربوط به مردان است

امروزه با پيشــرفت علــم و تكنولوژى، بــراى تمام محققان عرصــه نابارورى معلوم گشــته كه نازايى تنها يك مشــكل زنانه نيســت، بلكه فاكتورهاى مردانه نيز در اين امر دخالت دارند و با وجود آنكه در گذشــته عنوان مى شده كه بخــش عمده اى از علل نابــارورى را بايد در زنان جستجو كرد، پزشكان امروز اذعان دارند كه نقش زوجين در اين امر يكسان است و زن و مــرد هر دو حدود ۳۵ تــا ۴۰ درصد از علل نابارورى را شامل مى شوند. با این وجود نابارورى «بحران خامــوش در مردان» نام گرفته و اين درحالى اســت كــه اغلب مردان نســبت به آن بى توجه اند و اكثرا هم تا زمانى كه ازدواج نكنند، متوجه آن نمى شوند.

به گزارش عیارآنلاین، آمارهاي جهاني نشان مي دهد ۱۵ درصد از زوج هاي جوان از مشــكلي بــه نام ناباروري رنج مي برند. تحقيقاتي كه در ايران انجام شده، شــيوع ناباروري در ايران را بين ۱۳ تا ۵/۱۸  درصــد اعــلام كرده اند كــه متوســط آن با آمارهــاي جهاني تطبيق دارد. اين يعني از هر ۱۰۰ زوج جوانــي كه ازدواج مي كنند ۱۵ نفر آنها از ناباروري رنج مي برند. يعني در كشور ما كه سالانه يك ميليون ازدواج ثبت مي شود، حــدود ۱۵۰ هزار زوج، بــه زوج هاي نابارور اضافه مي شــود. تخمين ها نشــان مي دهد در ايران حدود ۳ ميليون زوج نابارور وجود دارد ولي آمار دقيق و كاملي در اين مورد نداريم.

نابارورى در مردان چگونه ارزيابى مى شود؟
 در واقع در مردان اگر پس از يكسال تلاش براى فرزند دار شــدن، نتيجه اى حاصل نشــد بايد به متخصصين بارورى مراجعه كنيد. يك اورولوژيســت يــا متخصص غدد تناســلى مى توانــد به تشــخيص و درمــان نابارورى مــردان كمك كند. پزشــك ابتــدا در مورد پيشــينه پزشــكى پرس و جــو مى كنــد. اين سوالات بيشتر درباره وضعيت رشد در دوران كودكــى، ســابقه عفونــت و عمــل جراحى، بيمارى هــاى مقاربتى، آســيب بــه بيضه ها و تماس با داروها و مواد شــيميايى مضر هستند. پزشــك بــراى بررســى علائــم كاهــش تستوســترون و شــرايط ديگرى كه بر روى بارورى تاثيــر مى گذارند، آزمايش فيزيكى انجام خواهد داد. معمولا براى بررســى مقدار، حركت و شــكل اســپرم ها يك يا چند مرتبه آزمايش منى انجام خواهيد داد. ممكن اســت پزشك آزمايش اسكروتوم يا سونوگرافى از طريــق مقعد انجــام دهد. ايــن آزمايش براى مشــاهده وضعيت رگ ها در اطراف بيضه ها، تومورها يا مســدود شــدن لولــه منى انجام مى شــود. همسرتان هم بايد پيشينه پزشكى و آزمايش هاى كامل، همزمان با شما انجام دهد.
علت ها و دلايل نابارورى در مردان چيست؟
مشكلات سلامتى و فيزيكى بسيارى باعث نابارورى مى شود. در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از موارد، مشــكل بيضه ها هســتند، غددى كه اسپرم و تستوسترون (هورمون جنسى مردانه) توليــد مى كنند. برخــى از عفونت هــا مانند اوريون، روش هاى درمانى براى سرطان مانند راديولوژى و شــيمى درمانى، ضربه روحى و جراحى باعث آســيب به بيضه ها مى شــوند. گرما بــر روى توليد اســپرم تاثير مى گذارد. آسيب گرمايى ممكن است باعث شود يك يا دو بيضه موفق به پايين آمدن از نزديكى معده (محلــى كــه بيضه ها قبل از تولــد در آن قرار دارند) به داخل كيسه بيضه نشوند. بسيارى از مــردان رگ بزرگــى را در اطراف بيضه خود دارند كه واريكســل نام دارد و باعث افزايش دما در بيضه ها مى شود. بزرگ بودن رگ هاى واريكسل باعث كاهش توليد اسپرم مى شود. بيمارى هــاى ارثــى هم باعــث كاهش يا عدم توليد اسپرم و يا اسپرم ناتوان در بارور كردن تخمك ها مى شود. ۱۰ تا ۲۰ درصد از موارد مشــكل مســدود شــدن مســير اســپرم از بيضه ها تا لوله منى اســت. علــت آن ايجاد جاى زخــم در اثر يك عفونت، وازكتومى (نوعى عمل جراحى كه با قطــع لولــه منــى از عبور اســپرم جلوگيرى مى كننــد) يا فيبروز سيســتى (نوعى بيمارى ژنتيكــى) اســت. حركت معكوس اســپرم در داخــل كيســه به جاى بيــرون رفتــن از آلت تناسلى نيز باعث نابارورى مى شود. نابارورى به ندرت ممكن اســت در اثر نقص هورمونى ايجاد شــود. هورمون لوتئينــه كننده (LH) و هورمــون تحريك كننــده فوليكول (FSH) باعث مى شــوند تــا بيضه ها تستوســترون و اســپرم توليد كنند. غده هيپوفيــز كه در مغز قرار دارد مسئول ساختن اين هورمون ها است. هر شــرايطى كه باعث كاهــش ميزان LH و FSH بشود مانند تومور غده هيپوفيز، منجر بــه كاهش يا عدم توليد اســپرم و پايين آمدن ســطح تستوسترون در خون مى شود. در ۳۰ تا ۴۰ درصــد از مــردان مبتلا به نابارورى دليل آن قابل تشــخيص نيســت. اين افراد معمولا اسپرم غيرعادى دارند براى مثال، اسپرمى كه حركت كندى دارد، ناقص است يا تعداد آن كم اســت برخى از مشــكلات هــم باعث كاهش بارورى و توليد اسپرم مى شود.
نيمى از مشكلات نابارورى مربوط به مردان است!
دكتــر عباس بصيرى، رئيس ايــن انجمن، به بى توجهى مردان به موضوع نابارورى خود انتقاد دارد و آن را بحــران خامــوش ســلامت مردان مى دانــد.وى ضمن تاكيد بر ضــرورت توجه مــردان بــه موضوع نابــارورى خــود، در اين خصوص اظهار مى كند: طبق فرهنگى كه در دنيا و بــه خصوص در ايران رايج اســت، زمانى كه زوجى بچه دار نمى شوند، ابتدا انگشت اتهام به سمت زن مى رود؛ درحالى كه نيمى از مشكلات نابارورى مربوط به مردان است. ما اين موضوع را به عنوان يك بحران خاموش در نظر گرفتيم؛ چون مردان تا زمانى كه ازدواج نكرده اند متوجه آن نمى شوند، در صورتى كه اين مشكل قبل از ازدواج قابل تشخيص و پيش بينى است. رئيس انجمن اورولوژى همچنين بيان مى كند: قسمتى از تشخيص هاى پيش از ازدواج با معاينه پزشك بررسى مى شود. برخى از اين مشكلات مربوط به ســابقه بيمارى هاى فرد اســت؛ براى مثال ممكن است مردى در كودكى دچار بيمارى اريون شــده باشد، در اين صورت احتمال اينكه ويروس در نواحى اندام هاى جنســى فرد باعث اختلال در نطفه سازى شود، وجود دارد. همچنين ممكن است در كودكى به طبيعى بودن اندام هاى تناسلى فرد توجهى نشده باشد. ما بيماران زيادى داريم كه در ســنين بالا متوجه مى شوند كه چه اشكالى در اندام هاى جنسى آنها وجود دارد. بصيرى بــا تاكيد بر اينكه مــردان نبايد به ظاهر سالم اندام خود اكتفا كنند و تصور كنند هيچ مشــكلى وجــود نــدارد، مى گويد: اگر جامعه متوجه چنين اتفاقاتى براى مردان باشد و به ضرورت معاينه آنها واقف شــود، بخشى از اين مشــكلات حل خواهد شد. كسانى كه مى خواهنــد از وضعيت بــارورى خود مطلع شــوند، بايــد آزمايش هايى را انجــام دهند. برخــى از مردان به اندازه كافى رويش مو در صورت ندارند و ريش آنها پرپشــتى لازم را ندارد؛ در اين صورت بايد مشكوك شويم كه دچار مشــكل هستند، به همين دليل اندام هاى تناسلى آنها بايد معاينه شود و آزمايش هايى را انجــام دهند. البته گــروه كمى هم با وجود اينكه تمام اندام هاى آنها ســالم اســت قدرت بارور كردن را ندارند. مهم ترين مشــكل در مــردان در زمينه نابــارورى عــدم توانايى بارورى نطفه اســت، امكان بارورى در مورد برخى از مشــكلات مردان با جراحى، درمان دارويى يا لقاح مصنوعى فراهم مى شود.
چرا مردان كمتر به پزشك مراجعه مى كنند؟
وى، عدم آگاهى كافى، تمايل نداشــتن براى پذيرش مشــكل و همچنيــن بى علامت بودن برخى از اين مشكلات را از دلايل مراجعه كمتر مردان به پزشــك مى داند و مى گويد: احتمال بچه دار نشدن مردى كه يك بار صاحب فرزند شــده اســت نيز وجود دارد، ولى ما بيشــتر در بارورى هاى اوليه مشــكل داريم. اگر كســى اندام هاى تناسلى طبيعى دارد، براى اطمينان از قدرت بــارورى آزمايش نطفه انجــام دهد تا شرايط لازم براى بارورى او بررسى شود. تمام بيمارى هاى مشــترك زنان و مردان مثل سنگ كليه و مثانه، سرطان كليه و … حتى سرطان ريه و روده، بيمارى هــاى قلبى – عروقى و ريوى، در مردان شايع تر است. اما اگر مردى در خانواده خود سابقه ســرطان پروستات دارد بايد از سن ۴۵ سال به بالا چكاپ انجام دهد؛ چراكه عامل ارثــى در ۵۰ درصد موارد ابتلا به اين بيمارى دخالت دارد. همچنين اگر علائمى مانند سوزش ادرار و خــون در آن مشــاهده كردنــد، بايد به پزشك مراجعه كنند.

منبع: تندرست نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: