مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه صنایع کوچک:

موجودی صندوق ضمانت سرمایه صنایع کوچک ناکافی است

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه صنایع کوچک گفت: با سرمایه در اختیار این صندوق، حتی نمی توان در شهرک های صنعتی یک خیابان برای واحدها ایجاد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، «محمدحسین مقیسه» عصر دوشنبه در گردهمایی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سرمایه در اختیار این صندوق را ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی افزود: با این محدودیت منابع، اگر افزایش سرمایه رخ ندهد ناچاریم واحدهای صنعتی پوشش داده شود.
«سقف ضمانتنامه ما ۳۰ میلیارد ریال است؛ بنابراین محدودیت هایی نیز در این ارتباط وجود دارد».
مقیسه تصریح کرد: نگاه ما به واحدهای صنعتی کوچک حمایتی است و نه انتفاعی.
«در سال گذشته ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت به واحدهای آسیب دیده پرداخت شد اما حتی ۵۰ میلیارد ریال آن بازپرداخت نشده است».
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه صنایع کوچک یادآوری کرد: این صندوق از سال ۱۳۸۶ کار خود را آغاز کرده که در سال ۱۳۹۴ افزایش سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال داشت و این به رشد صدور ضمانتنامه ها منجر شده است.
وی ۷۵درصد ضمانتنامه های صادر شده را مربوط به سه سال گذشته اعلام کرد و که افزون بر ۸۰درصد ضمانتنامه ها منطبق بر اعداد و ارقام و پیشنهادها و خواسته های واحدها بود.
مقیسه گفت: تا سال ۱۳۹۴، ۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه در اختیار صندوق بود که امید است از محل تبصره ۱۸ بتوان آن را افزایش داد.
به گزارش ایرنا، تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۳ تصویب شد.
هدف از تشکیل صندوق، فراهم کردن زمینه توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل کردن توثیق تسهیلات اعطایی به این طرح هاست.
مطابق ماده۴ اساسنامه، صندوق از نظر مالی به صورت خود گردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و ماموریت های خاصی از سوی دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین اعتبار صورت می گیرد.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: